Fælles Mål Historie

Artiklen, der har overskriften »Er dansk (stadig) et dannelsesfag? «, argumenterer for, at forenklede Fælles Mål er et barn af progressiv pædagogik. Undervisning versus læring. Dannelse kontra kompetence. For eller imod forenklede Fælles Mål. For eller imod læringsmålstyret undervisning. Når man læser debatten på, kan man godt få det indtryk, at debattørerne står i hver sin grøft og råber ad hinanden. Måske har Jeppe Bundsgaard et tredje standpunkt, tænkte jeg. Han har været med til at skrive de nye, forenklede Fælles Mål for dansk. Samtidig er han fortaler for progressiv pædagogik. Literacy. Reformpædagogik. Artiklen fortsætter under banneret Men nej, professoren har ikke et tredje standpunkt, siger han, da jeg ringer til ham. Han vil slet ikke godtage præmissen: At der skulle være to grøfter i den pædagogiske debat i Danmark. »Der er ikke kun to standpunkter, men en skov af standpunkter, der går på kryds og tværs af hinanden«, siger han. Men han ser gerne, at debatten om Fælles Mål flytter sig, nemlig til ikke kun at handle om form, men også indhold.

Fælles mål geografi 7. klasse

Og det vil uvægerligt føre til dårligere undervisning, som ikke udfolder de smukke formuleringer i folkeskolelovens formålsparagraf«, tilføjer han og uddyber: »Det vil få lærerne til at undervise i snævre dele af fagene på træningsorienterede måder. Det er dårlig målstyring«. Hvis ministeriet og forvaltninger prøver at presse et politologisk styringsbegreb ind i pædagogikken, går det galt, siger han. »Mange aktører inden for skoler, kommuner og ministerier vil skabe simple måleinstrumenter, der præcist kan måle og afgøre elevernes status. De tror så, at lærere, skoleledere og kommuner kan bruge testresultaterne til at styre systemer på alle niveauer i den 'bedste' retning. Det kan de ikke, hvis ikke måleinstrumenterne måler noget, man faktisk ønsker at fremme«, forklarer han. »Så hvis forvaltningerne vil målstyre, skal de også gøre det målbevidst og forsøge at skabe relevante data og gøre indsigtsfuld brug af fortolkninger af de data, de får«. Vi opsummerer, inden vi lægger røret på: I klasselokalet kan læreren bruge forenklede Fælles Mål til at gøre sin undervisning mere målbevidst og målorienteret.

I 1952 gik seks lande sammen om at stifte det fællesskab, der endte at blive til EU. Siden er det europæiske samarbejde blevet udvidet syv gange. Her kan du læse en tidslinje over EU's vigtigste år fra dengang til nu. 1950: Det EU-samarbejde, vi kender i dag, startede som Kul- og Stålunionen efter Anden Verdenskrig. Målet var at forhindre nye krige mellem de europæiske lande og samtidig skabe stabilitet og økonomisk vækst. Samarbejdet blev grundlagt den 9. maj af Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Luxembourg og Tyskland. 1957: Rom-traktaten. De seks medlemslande blev enige om at arbejde hen imod et fælles marked uden told og med en vis beskyttelse mod varer udefra. 1973: Danmark bliver en del af unionen samtidig med Irland og Storbritannien. 1985: For at nå det oprindelige mål om et fælles marked vedtog EF i 1985 "EF-Pakken", som den blev døbt i Danmark. Det officielle navn er " Den Europæiske Fællesakt ". Formålet med denne traktatændring var at gennemføre det indre marked, som det var blevet foreslået af Kommissionen i 1985.

Huset for Europæiske Historie er et projekt under Europa-Parlamentet og en del af Parlamentets besøgstilbud; museet er akademisk uafhængigt. Vores tværnationale samling, vores udstillinger og vores programmer tilbyder uventede og inspirerende oplevelser. Gennem opsøgende arbejde og partnerskaber sigter vi mod at styrke den tværeuropæiske dimension i vores debatter, udstillinger og undervisning om historien. Huset for Europæisk Historie er et sted, hvor idéer mødes og udveksles, og museet bygger med sine mangesidede fortolkninger bro mellem fortiden og vore dages udfordringer for Europa.

Fælles mål historie folkeskolen

Faghæfterne for de 42 fag og obligatoriske emner indeholdt udover fagformål og centrale kundskabs- og færdighedsområder også vejledende læseplaner og undervisningsvejledninger. Klare mål 2001 Med Klare Mål fra 2001 blev der indført bindende slutmål for de centrale kundskabs- og færdighedsområder, der udtrykte klarere og mere præcise mål ved afslutningen af undervisningen i det enkelte fag eller emne. Som noget nyt blev der indført vejledende delmål. De dækkede den faglige progression i forhold til fagets placering og udstrækning i skolen. Større gennemsigtighed i målene for undervisningen skulle styrke samtalen mellem lærer og elev om undervisningens tilrettelæggelse og evaluering og fremme skole-hjem-samarbejdet. Baggrunden for Klare Mål 2001 var anbefalingerne fra en tværministeriel rapport "Kvalitet i uddannelsessystemet" fra 1998. Faghæfterne for Klare Mål beskrev fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder og vejledende delmål, læseplan og undervisningsvejledning. Fælles Mål Fælles Mål blev introduceret i 2003-2006, som afløser for Klare Mål.

  • Fælles mål histoire de france
  • Cafe kaiser helsingør
  • Skoler - Sagnlandet Lejre - Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter
  • Krus med billede
  • Fælles mål histoire de
  • Fælles mål geografi

Fra teknikum til højskole I 1993 fik Danmark en ingeniørreform med helt nye bekendtgørelser for ingeniøruddannelserne. I den forbindelse afskaffede man dimittendtitlen teknikumingeniør, som var baseret på en håndværksmæssig indgang til det videregående uddannelsessystem. Man afskaffede også dimittendtitlen akademiingeniør, som var baseret på en gymnasial indgang til det videregående uddannelsessystem. I stedet indførte man en samlende uddannelse med en helt ny bekendtgørelse– diplomingeniøruddannelsen. I samme forbindelse skiftede Århus Teknikum navn til Ingeniørhøjskolen i Århus. Fusionen, der skal fremtidssikre ingeniøruddannelserne Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus har siden 1999 samarbejdet med det fælles mål at styrke ingeniørfagene i Vestdanmark. I 2007 blev det for første gang muligt for diplomingeniørstuderende, at læse videre til civilingeniør på Aarhus Universitet. Parterne etablerede i 2008 formelt Aarhus School of Engineering (ASE) som en fælles platform for diplom- og civilingeniøruddannelserne og for teknisk videnskabelig forskning og udvikling.

Fælles mål histoire de france

Diskuter det med dine fagkolleger på skolen. Er der noget, I har for lidt fokus på i jeres undervisning? Har I behov for at læse op på nye eller reviderede faglige emner? Og diskuter også, om faget faktisk er, som det bør være. Mangler der noget? Er der for meget fokus på nogle dele af faget? En anden vægtning af de forskellige elementer? Tag diskussionen på skolen, og skriv om det i debatten på og i andre offentlige debatfora, så du og andre lærere og ikkelærere kan komme hen imod en enighed om, hvad indholdet i dansk kunne være. En enighed, som kan nå frem til politikerne og embedsmændene på Christiansborg. Så bliver de næste skolereformer måske bedre og mere gennemtænkte, tør professoren håbe på. Kompetencebegrebet er født af den progressive pædagogik Men lad os vende blikket mod selve de forenklede Fælles Mål. Mange debattører har stejlet over ordet »kompetence«, som er et bærende begreb i forenklede Fælles Mål. Jeppe Bundsgaard har svært ved at forstå den kritik, da han mener, at kompetenceorienteringen i forenklede Fælles Mål ligger fint i forlængelse af den progressive pædagogik, som har præget dansk skolekultur i flere årtier.

Ingeniørhøjskolens historie skal ses i et bredt socialt og kulturelt perspektiv. Ingeniøruddannelserne i Aarhus har igennem næsten et helt århundrede været en væsentlig drivkraft for erhvervsudviklingen i regionen. Udviklingen i udbuddet af uddannelser og det faglige indhold fortæller historien om Danmarks industrialisering og giver en detaljeret historisk forståelse af samfundets og virksomhedernes innovationsbehov gennem tiden. I 1915 blev den første ingeniøruddannelse oprettet i Aarhus som elektroteknikum med navnet Århus Teknikum. Det var den industrielle udvikling i starten af århundredet med en voksende økonomi baseret på finere elektronik, der var direkte årsag til etableringen af den nye skole. En teknikumuddannelse byggede oven på en håndværksmæssig uddannelse og adskilte sig fra de polytekniske uddannelser i København ved et meget stærkt fokus på praksis. Dette fokus er videreført helt frem til nutidens diplomingeniøruddannelser ved Aarhus Universitet. I 1944 blev Århus Teknikum udvidet med et bygningsteknikum.

Her finder du Fælles Mål for faget historie. GSK. Formålstekst. Fælles Mål. 3 kompetenceområder Fælles Mål består af et overordnet fagformål og tre kompetenceområder med hver deres kompetencemål. Områderne er delt ind i bindende færdigheds- og vidensområder. Under hvert færdigheds- og vidensområde finder du vejledende færdigheds- og vidensmål til inspiration for din undervisning. Faghæftet består af både Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget. GSK. Print Ønsker du at printe oversigten over Fælles Mål, anbefaler vi at ændre printerindstillingerne til A3-format samt papirretning til liggende. Følg emu på sociale medier og via nyhedsbrev